Политика за доставка

приложимо от 08.06.2022 г

ЧЛЕН 1: ПРЕДМЕТ

Целта на тази политика за доставка е да определи правилата и условията, приложими за изпращане на Продукт до Клиента от Издателя.

ЧЛЕН 2. СТРАНИ

Тази политика за доставка е приложима между ProSoftwares.fr , седалище: 350 Chemin du Pré Neuf, 38350 La Mure, FR , телефон: 0756957987 , имейл: prosoftwares.shopify@gmail.com , ДДС не се прилага, член 293B от CGI, по-долу „Издателят“ и всяко лице, физическо или юридическо, съгласно частното или публичното право, регистрирано на Сайта за закупуване на Продукт, по-долу „Клиентът“ ”.

ЧЛЕН 3. ДЕФИНИЦИИ

Клиент ”: всяко лице, физическо или юридическо, съгласно частното или публичното право, регистрирано на Сайта.

Съдържание на сайта“ : елементи от всякакъв вид, публикувани на сайта, независимо дали са защитени или не с права на интелектуална собственост, като текстове, изображения, дизайни, презентации, видеоклипове, диаграми, структури, бази данни или софтуер.

Редакторът “: ProSoftwares.fr , други взети в качеството си на издател на сайта.

Интернет потребител “: всяко лице, физическо или юридическо, съгласно частното или публично право, което се свързва със сайта.

Продукт “: собственост от всякакъв вид, продавана на Сайта от Издателя на Клиенти.

Сайт “: уебсайт, достъпен на URL www.prosoftwares.fr , както и свързани подсайтове, огледални сайтове, портали и URL вариации.

ЧЛЕН 4. ОБХВАТ

Сайтът е отворен и безплатен за всички интернет потребители. Сърфирането в сайта предполага приемане от всеки интернет потребител на тази политика за доставка. Простата връзка със сайта, по какъвто и да е начин, по-специално чрез робот или браузър, ще означава пълно приемане на тази политика за доставка. При регистрация на сайта това приемане ще бъде потвърдено чрез поставяне на отметка в съответното поле.

Със същия факт интернет потребителят потвърждава, че ги е прочел изцяло и ги приема без ограничения.

Отбелязването на гореспоменатото квадратче ще се счита, че има същата стойност като ръкописен подпис от страна на интернет потребителя. Интернет потребителят признава доказателствената стойност на автоматичните системи за запис на Издателя и, с изключение на предоставянето на доказателство за противното, той се отказва от правото да ги оспорва в случай на спор.

Тази политика за доставка е приложима към отношенията между страните с изключение на всички други условия, и по-специално тези на интернет потребителя.

Приемането на тази политика за доставка предполага от страна на интернет потребителите, че имат необходимата правоспособност за това или, ако това не е така, че имат разрешение от настойник или попечител, ако са недееспособни, от техен законен представител, ако са непълнолетни, или че притежават пълномощно, ако действат от името на юридическо лице.

ЧЛЕН 5. ДОСТАВКА

5.1. Цена за доставка

Разходите за доставка или доставка при всички случаи ще бъдат посочени на Клиента преди всяко плащане и се отнасят само за доставки, извършени в метрополия на Франция, включително Корсика. За всяко друго място на доставка клиентът ще трябва да се свърже с отдела за обслужване на клиенти.

В случай на доставка на Продукта до Клиента в магазин или в партньорско място на Издателя, съответните разходи се уточняват на Клиента в момента на поръчката.

Разходите за доставка, посочени на сайта, се разбират в евро с включени всички данъци.

5.2. време за доставка

Поръчките се доставят от Да се ​​попълни в [allCarriers] в закъснение на 1 работни дни от пълното получаване на цената от Издателя.

Въпреки това някои продукти или определени обеми на поръчка може да оправдаят срок за доставка, по-дълъг от 1 дни на отворените врати. То ще бъде изрично упоменато на вниманието на Клиента по време на валидирането на поръчката.

5.3. Повредена опаковка

В случай на доставка на пакет, който е явно и видимо повреден, зависи от Клиента да го откаже, за да се възползва от гаранцията, предложена от превозвача. Клиентът също трябва да информира незабавно продавача, така че да му бъде подготвен нов пакет, след което да бъде изпратен при получаване на повредения пакет в обратна посока. В такъв случай сроковете за доставка, посочени по-горе в тези общи условия, вече няма да важат.

5.4. Запазване на правото на собственост - прехвърляне на риска

Собствеността върху доставените Продукти е запазена за Издателя, докато Продуктите не бъдат доставени на Клиента, независимо от клауза за противното, освен ако страните не са се съгласили точно и изрично в писмен вид да се откажат от тази клауза.

Клиентът носи рисковете, свързани с Продуктите от момента на поръчката. През целия период на запазване на правото на собственост, Клиентът трябва да застрахова Продуктите, принадлежащи на Издателя, за своя сметка срещу всякакви щети, които могат да възникнат, и да обоснове това пред Издателя при първо поискване.

ЧЛЕН 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

6.1. Приложимо право

Тази политика за доставка е предмет на прилагането на френското законодателство.

6.2. Промени в тази Политика за доставка

Тази политика за доставка може да бъде променена по всяко време от Издателя. Политиката за доставка, приложима за Клиента, е тази, която е в сила в деня на неговата поръчка или връзката му с този сайт, всяка нова връзка с личното пространство включва приемане, когато е приложимо, на новата политика за доставка.

6.3. Спорове

Съгласно Наредба № 2015-1033 от 20.08.2015 г. всички спорове с Клиент Потребител, които могат да възникнат във връзка с изпълнението на настоящите общи условия и чието решение не може да бъде намерено преди постигането на мирно споразумение между страните, трябва да бъдат подадено.

Освен това клиентът-потребител е информиран за съществуването на платформата за онлайн разрешаване на спорове, достъпна на следния URL адрес: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show

От 1 януари 2016 г. медиацията е задължителна за всички. По този начин всяка професионална продажба на физически лица е длъжна да съобщи данните за контакт на компетентен медиатор в случай на спор, независимо дали продава дистанционно или във физически магазин (Източник: FEVAD).

contact@prosoftwares.fr / prosoftwares.fr

6.4. Цялостност

Нищожността на една от клаузите на този договор няма да влече нищожност на останалите клаузи на договора или на договора като цяло, като запазват пълното си действие и обхват. В такъв случай страните трябва, доколкото е възможно, да заменят отменената уговорка с валидна уговорка, съответстваща на духа и предмета на тези подаръци.

6.5. Неотказ

Липсата на упражняване от страна на Издателя на правата, които са му признати от настоящето, по никакъв начин не може да се тълкува като отказ от упражняване на посочените права.

6.6. Телефонно агитиране

Клиентът се уведомява, че има възможност да се регистрира в списъка за противопоставяне на телефонно допитване на адрес http://www.bloctel.gouv.fr/ .

6.7. Езици на тази Политика за доставка

Тази политика за доставка се предлага на френски език.

6.8. Несправедливи условия

Разпоредбите на тази политика за доставка се прилагат при спазване на задължителните разпоредби на Кодекса на потребителите относно неравноправни условия в договори, сключени между професионалист и потребител.