Политика за поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ www.prosoftwares.fr

Последна актуализация на 06.08.2022 г.

ПРЕАМБЮЛ

Тази Политика за поверителност ви информира как ProSoftwares.com използва и защитава информацията, която ни предавате, когато използвате този сайт, достъпен от следния URL адрес: www.prosoftwares.fr (наричан по-долу „Сайтът“).

Моля, имайте предвид, че тази Политика за поверителност може да бъде изменяна или допълвана по всяко време от ProSoftwares.fr , по-специално за спазване на всяко правно или технологично развитие. В такъв случай датата на неговата актуализация ще бъде ясно идентифицирана в горната част на тази политика. Тези промени ангажират потребителя, след като бъде информиран за публикуването на актуализираната политика за поверителност и я приеме.

ЧЛЕН 1. СТРАНИ

Тази Политика за поверителност е приложима между издателят на сайта, наричан по-долу „ Издателят “, и всяко лице, свързващо се със сайта, наричано по-долу „ Потребителят “.

ЧЛЕН 2. ДЕФИНИЦИИ

Съдържание на сайта“ : елементи от всякакъв вид, публикувани на сайта, независимо дали са защитени или не с права на интелектуална собственост, като текстове, изображения, дизайни, презентации, видеоклипове, диаграми, структури, бази данни или софтуер.

Редактор “: ProSoftwares.fr , други взети в качеството си на издател на сайта.

" потребител " : всеки, който се свързва със сайта.

„Сайт“ : уебсайт, достъпен на URL адреса www.prosoftwares.fr , както и подсайтове, огледални сайтове, портали и URL вариации, свързани с тях.

ЧЛЕН 3. ОБХВАТ

Тази политика за поверителност е приложима за всички потребители. Щракването върху „Приемам“, когато се регистрирате на сайта, ще означава вашето пълно и пълно приемане на това. По същия начин, щракването върху „Приемам“ в информационния банер, свързан с бисквитките, показван на сайта, води до вашето потвърждение за това приемане, като същевременно ви позволява да персонализирате бисквитките, които ще бъдат или не ще бъдат приложени към вас. По същия начин вие потвърждавате, че сте ги прочели изцяло и ги приемате без ограничения.

Потребителят признава доказателствената стойност на системите за автоматично записване на Издателя и, освен че трябва да предостави доказателство за противното, той се отказва от правото да ги оспорва в случай на спор.

Приемането на тази политика за поверителност предполага от страна на Потребителите, че имат необходимата правоспособност за това или че са навършили 16 години, или ако това не е така, че имат разрешение от наставник или куратор, ако са недееспособни, техен законен представител, ако не е навършил 16 години, или че притежава пълномощно, ако действа от името на юридическо лице.

ЧЛЕН 4. ЛИЧНИ ДАННИ

В съответствие с Общия регламент за защита на данните (GDPR), приет от Европейския парламент на 14 април 2016 г. и действащото национално законодателство, Издателят Ви предоставя следната информация:

4.1. Идентичност на администратора

Лицето, отговорно за събирането и обработването на данните на Сайта е ProSoftwares.fr , Други , чийто централен офис се намира 350 Chemin du Pré Neuf, 38350 La Mure .

4.2. Събиране на данни от Издателя

4.2.1. Събрани данни
4.2.1.1 Данни, събрани при сърфиране в сайта

Когато разглеждате сайта, вие се съгласявате Издателят да събира информация, свързана със: съдържанието, което разглеждате и върху което щраквате; демографски данни; използваното устройство и неговата софтуерна среда; твоето местоположение; към вашите данни за връзка (разписания, IP адрес и др.).

4.2.1.2. Данни, събирани при използване на формата за контакт или имейл адреса за контакт

Използването на формата за контакт или имейл адреса за контакт от Потребителя предполага събиране от Редактора на следните лични данни: фамилия, собствено име, имейл адрес*, телефонен номер.

Личните данни, последвани от звездичка, са задължителни за използването на формата за контакт. Потребители, които не желаят да предоставят информацията, необходима за използване на формата за контакт, няма да могат да изпратят съобщение до Издателя директно от Сайта.

4.2.1.3. Данни, събирани при регистрация в Сайта

Използването на регистрационната форма от Потребителя предполага събиране от Издателя на следните лични данни: фамилия*, собствено име*, пощенски адрес*, имейл адрес*, дата на раждане, телефонен номер.

Личните данни, последвани от звездичка, са задължителни за регистрация в Сайта. Потребители, които не желаят да предоставят информацията, необходима за използване на регистрационния формуляр, няма да могат да се регистрират директно от сайта.

4.2.1.4. Данни, събирани при използване на формата за бюлетин

Като част от използването на формата за бюлетин, Издателят може да събира и обработва: вашия имейл адрес.

4.2.2. Цели на събиране на лични данни

Събраните по време на навигация данни подлежат на автоматизирана обработка с цел:

 • Проверете самоличността на хората;
 • Осигурява и подобрява сигурността на услугите;
 • Разработване, работа, подобряване, предоставяне и управление на сайта;
 • Контекстуализирайте и подобрете изживяването на потребителя;
 • Изпращане на информация и контакт с хора, включително по електронна поща;
 • Целево рекламно съдържание;
 • Избягвайте всякакви незаконни или незаконни дейности;
 • Прилагане на условията, свързани с използването на сайта.

Данните, събрани при използване на контактната форма или имейл адреса за контакт, подлежат на автоматизирана обработка с цел:

 • Проверете самоличността на хората;
 • Осигурява и подобрява сигурността на услугите;
 • Контекстуализирайте и подобрете изживяването на потребителя;
 • Изпращане на информация и контакт с хора, включително по електронна поща;
 • Целево рекламно съдържание;
 • Избягвайте всякакви незаконни или незаконни дейности.

Данните, събрани по време на регистрацията, подлежат на автоматизирана обработка с цел:

 • Изпълнява своите договорни ангажименти;
 • Проверете самоличността на хората;
 • Осигурява и подобрява сигурността на услугите;
 • Разработване, работа, подобряване, предоставяне и управление на сайта;
 • Контекстуализирайте и подобрете изживяването на потребителя;
 • Изпращане на информация и контакт с хора, включително по електронна поща;
 • Избягвайте всякакви незаконни или незаконни дейности;
 • Прилагане на условията, свързани с използването на сайта.

Данните, събрани при използване на формата за бюлетин, подлежат на автоматизирана обработка с цел:

 • изпращане на бюлетини до потребителя.
4.2.3. Правни основания за обработка

Данните, събрани по време на сърфиране, имат правно основание легитимен интерес на Издателя, а именно да извърши анализ на поведението на Сайта и да получи подобрена сигурност и работа на Сайта. Някои от тези данни, като тези в резултат на инсталирането на определени бисквитки, може да имат съгласието на физически лица като правно основание.

Данните, събрани при използване на формата за контакт или използването на имейл адреса за контакт, имат правно основание съгласието на заинтересованите лица.

Данните, събрани по време на регистрацията, имат за правно основание договорно отношение.

Данните, събрани при използване на формата за бюлетин, имат правно основание съгласието на заинтересованите лица.

4.2.4. Получатели на данни

Събраните данни могат да се разглеждат само от членовете на ръководството на Издателя, от персонала, отговорен за подготовката на вашата поръчка, както и от персонала, отговарящ за управлението на сайта, и никога не се предоставят свободно за преглед от лице. физика.

4.2.5. Срок на съхранение на личните данни

Личните данни, събрани по време на сърфиране, се съхраняват за разумен период, необходим за правилното администриране на сайта и за максимум 12 месеца или до оттегляне на съгласието на засегнатите лица.

Личните данни, събрани при използване на формата за контакт или при изпращане на имейл адреса за контакт, се съхраняват за разумен период, необходим за правилното управление на заявката на Потребителя, и за максимум 12 месеца.

Събраните при регистрацията данни се съхраняват за срока на договорните отношения между Издателя и Потребителя.

Данните, събрани при използване на формата за бюлетин, се съхраняват до оттегляне на съгласието на заинтересованите лица.

В края на всеки от тези периоди Издателят ще архивира тези данни и ще ги съхранява за времето, през което неговата отговорност може да бъде поставена под въпрос.

След този срок на съхранение Издателят се задължава да изтрие безвъзвратно данните на съответните лица.

4.2.6. Сигурност и поверителност на личните данни

Личните данни се съхраняват при сигурни условия, с помощта на актуални технически средства, в съответствие с разпоредбите на Общия регламент за защита на данните и действащото национално законодателство.

4.2.7. Минимизиране на личните данни

Издателят може също така да събира и обработва всякакви данни, предадени доброволно от потребителя, по-специално чрез свободното поле на формата за контакт.

Издателят насочва потребителите, доколкото е възможно, когато предоставят безполезни или излишни лични данни.

Издателят се задължава да пази и обработва само тези данни, които са строго необходими за дейността му, и ще изтрие получените неполезни данни във възможно най-кратък срок.

4.3. Уважение към правата

Вие имате следните права по отношение на вашите лични данни, които можете да упражните, като ни пишете на нашия пощенски адрес или като изпратите имейл на следния адрес: contact@prosoftwares.fr .

4.3.1. Право на информация, достъп и съобщаване на данни

Имате възможност за достъп до личните данни, които ви засягат.

Поради задължението за сигурност и поверителност при обработката на лични данни, което е задължение на Издателя, вашата заявка ще бъде обработена само ако предоставите доказателство за вашата самоличност, по-специално чрез представяне на сканирано изображение на вашия валиден документ за самоличност (ако е поискано по имейл) или подписано фотокопие на вашия валиден документ за самоличност (ако е поискано писмено), и двете придружени с думите „Кълна се, че копието на този документ за самоличност съответства на оригинала. Съставено в … на …“, последвано от вашия подпис.

За да ви помогнем във вашия подход, ще намерите тук шаблон за писмо, разработен от CNIL.

4.3.2. Право на коригиране, изтриване и право да бъдеш забравен

Имате възможност да поискате коригиране, актуализиране, блокиране или изтриване на вашите лични данни, които може да се окажат неточни, грешни, непълни или остарели.

Можете също така да дефинирате общи и специфични директиви, свързани със съдбата на личните данни след вашата смърт. При необходимост наследниците на починало лице могат да поискат да се вземе предвид смъртта на техен близък и/или да се направят необходимите актуализации.

За да ви помогнем във вашия подход, ще намерите тук шаблон за писмо, разработен от CNIL.

4.3.3. Право на възражение срещу обработката на данни

Имате възможност да възразите срещу обработването на вашите лични данни.

За да направите това, моля, изпратете имейл на следния адрес: contact@prosoftwares.fr . В този имейл ще трябва да посочите данните, които искате да видите изтрити, както и причините, обосноваващи това искане, освен в случай на търговско проучване.

4.3.4. Право на преносимост на данните

Имате право да получите личните данни, които сте ни предоставили, в прехвърляем, отворен и четим формат.

4.3.5. Право на ограничаване на обработката

Имате право да поискате ограничаване на обработването на Вашите лични данни от Издателя. По този начин вашите данни могат само да се съхраняват и повече да не се използват от Издателя.

4.3.6. Оттегляне на съгласието

Вашето съгласие е от съществено значение за обработката на вашите данни от Издателя. Можете обаче да го изтеглите по всяко време. Това оттегляне ще доведе до изтриване на вашите лични данни.

Въпреки това услугите, изискващи обработка на вашите данни от Издателя, вече няма да бъдат достъпни.

4.3.7. Продължителност на отговора

Издателят се задължава да отговори на вашето искане за достъп, коригиране или възражение или всяко друго допълнително искане за информация в рамките на разумен период от време, който не може да надвишава 1 месец от получаване на искането ви.

4.3.8. Жалба до компетентния орган

Ако смятате, че Издателят не спазва задълженията си по отношение на Вашите лични данни, можете да отправите жалба или молба до компетентния орган. Във Франция компетентният орган е Cnil, до който можете да изпратите искане тук

4.4. Трансфер на събраните данни

4.4.1. Прехвърляне към партньори

Издателят ви информира, че използваме оторизирани доставчици на услуги, за да улесним събирането и обработката на данните, които сте ни съобщили. Тези доставчици на услуги може да се намират извън Европейския съюз и да комуникират данните, събрани на сайта.

Издателят преди това е осигурил прилагането от своите доставчици на услуги на адекватни гаранции и спазване на строги условия по отношение на поверителност, използване и защита на данните, например чрез US PrivacyShield.

Потребителят се съгласява събраните данни да се предават от Издателя на неговите партньори и да се обработват от тези партньори в рамките на услуги на трети страни, а именно:

Към момента няма известен партньор.

4.4.2. Трансфер по реквизиция или съдебно решение

Потребителят също така се съгласява Издателят да съобщава събраните данни на всяко лице, при поискване от държавен орган или по силата на съдебно решение.

4.4.3. Трансфер като част от сливане или придобиване

Ако Издателят участва в сливане, продажба на активи, финансова транзакция, ликвидация или фалит или в придобиване на цялата или част от неговата дейност от друга компания, Потребителят се съгласява събраните данни да бъдат предадени от Издателя на тази компания и че тази компания управлява обработката на личните данни, посочени в тази политика за поверителност, вместо Издателя.

ЧЛЕН 5. ПОЛИТИКА ЗА ТРАКЕР/БИСКВИТКИ

Когато за първи път се свържете със сайта на издателя, вие сте предупредени от банер в долната част на екрана, че информацията, свързана с вашето сърфиране, може да бъде запазена във файлове, наречени „бисквитки“. Нашата политика за използване на бисквитки ви позволява да разберете по-добре разпоредбите, които прилагаме по отношение на навигацията на нашия сайт. Той ви информира по-специално за всички налични бисквитки на нашия сайт, тяхната цел и ви дава процедурата, която да следвате, за да ги конфигурирате.

5.1. Използване на тракери/бисквитки

Издателят на този сайт може да пристъпи към внедряване на бисквитка и друг инструмент за проследяване на твърдия диск на вашия терминал (компютър, таблет, мобилен телефон и т.н.), за да ви гарантира плавна и оптимална навигация на нашия уебсайт.

„Бисквитките“ (или бисквитките за връзка) са малки текстови файлове с ограничен размер, които ни позволяват да разпознаем вашия компютър, таблет или мобилен телефон с цел персонализиране на услугите, които ви предлагаме.

За да ви информираме по-добре относно информацията, която бисквитките идентифицират, по-долу ще намерите таблица, в която са изброени различните видове бисквитки, които вероятно ще бъдат използвани на сайта на Издателя, тяхното име, цел и период на съхранение.

5.2. Предназначение на плотерите

С помощта на информацията, съдържаща се в използваните маркери и бисквитки, Издателят може да анализира честотата и употребата на сайта и, ако е необходимо, да улесни и подобри навигацията, да извършва операции за търсене, да разработва търговски статистики или да показва целеви реклами .

5.3. Използвани маркери

Партньор Цел на обработката Условия за партньорство
Shopify Достъп до защитени зони, управление на историята на сърфиране https://www.shopify.com/legal/cookies
 

5.4. Конфигуриране на вашите предпочитания за бисквитки

Когато за първи път се свържете със сайта на издателя, в долната част на екрана се появява банер, представящ накратко информация, свързана с депозирането на бисквитки и подобни технологии. Този банер ви позволява да направите избор кои бисквитки да приемете или да откажете да депозирате на вашия терминал. Ще се счита, че сте дали съгласието си за депозирането на бисквитки, като щракнете върху иконата „Приемам“, глобално или индивидуално. Обратно, ще се счита, че сте отказали депозирането на бисквитки, като щракнете върху иконата „Отказвам". Още веднъж, този избор може да се отнася за всички бисквитки или само за някои от тях. При липса на избор ще се счита, че сте отказали депозирането на бисквитки. Вашето решение ще бъде записано в продължение на 6 месеца и може да бъде променено по всяко време.

5.4.1 Бисквитките са освободени от съгласие

В съответствие с препоръките на Комисията Nationale de l'Informatique et des Libertés (Cnil), определени бисквитки са освободени от предварителното събиране на вашето съгласие, доколкото са строго необходими за работата на уебсайта или имат изключителната цел да позволят или улесняване на електронната комуникация. Те включват бисквитки за идентифициране на сесия, бисквитки за удостоверяване, бисквитки за сесия за балансиране на натоварването, както и бисквитки за персонализиране на вашия интерфейс. Тези бисквитки са изцяло предмет на тази политика, доколкото се издават и управляват от Издателя.

5.4.2 Бисквитки, изискващи предварително събиране на вашето съгласие

Това изискване се отнася за бисквитки, издадени от трети страни и които се квалифицират като „постоянни“, доколкото остават във вашия терминал, докато не бъдат изтрити или изтекат.

Тъй като такива бисквитки се издават от трети страни, тяхното използване и депозиране са предмет на техните собствени политики за поверителност. Това семейство бисквитки включва бисквитки за измерване на аудитория, рекламни бисквитки и бисквитки за споделяне в социални мрежи (като Facebook, Twitter, Youtube и Instagram).

Бисквитките за измерване на аудиторията създават статистически данни относно посещаемостта и използването на различни елементи от сайта (като съдържанието/страниците, които сте посетили). Тези данни допринасят за подобряване на ергономичността на сайта на издателя.

5.5. Максимален срок на годност на маркерите

Трейсърите са предназначени да се съхраняват на компютърната станция на потребителя за период до 12 месеца. Тези данни се съхраняват при сигурни условия, съгласно актуалните технически средства, в съответствие с разпоредбите на Общите разпоредби за защита на данните и действащото национално законодателство.

5.6. Противопоставяне на използването на маркери

5.6.1. Факултет за противопоставяне на използването на маркери

Можете да приемете или откажете депозирането на бисквитки по всяко време.

Потребителят може да премахне или деактивира използването на проследяващи програми, когато пожелае, като промени параметрите на своя браузър. Възможно е да се прави справка със сайта без проследяване. Някои спомагателни функции на сайта може обаче да не работят, ако потребителят е деактивирал използването на проследяващи елементи, като автоматично попълване на формуляри или навигационни индикатори.

5.6.2. Настройки

За повече информация относно инструментите за контрол на бисквитките можете да се консултирате тук специалната страница на уебсайта на CNIL.

5.6.2.1. Настройки на браузъра

Всеки интернет браузър предлага свои собствени настройки за управление на бисквитките. Потребителят може да конфигурира своя навигационен софтуер така, че бисквитките да се отхвърлят, систематично или според техния издател. Потребителят може също така да конфигурира софтуера на своя браузър, така че приемането или отказът на бисквитки да му се предлага от време на време, преди бисквитката да бъде запазена на неговия терминал.

За управление на бисквитки и потребителски избор, конфигурацията на всеки браузър е различна. Описано е в помощното меню на браузъра, което ще ви позволи да знаете как да промените вашите желания по отношение на бисквитките:

5.6.2.2. Настройки с помощта на добавки

Потребителят може също да изтрие или да се противопостави на инсталирането на бисквитки на неговата работна станция, като инсталира разширение на своя браузър, като Ghostery, за да изтегли тук

ЧЛЕН 6. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

6.1. Правна защита на съдържанието на сайта

Съдържанието на сайта вероятно е защитено от закона за авторското право и базата данни. Всяко представяне, възпроизвеждане, превод, адаптиране или трансформиране, изцяло или частично, извършено незаконно и без съгласието на Издателя или неговите правоприемници или правоприемници, представлява нарушение на Книги I и III от Кодекса за интелектуална собственост и ще носи отговорност дават повод за съдебно производство за нарушение

6.2. Договорна защита на съдържанието на сайта

Потребителят се задължава по договор с Издателя да не използва, възпроизвежда или представя по какъвто и да е начин съдържанието на сайта, независимо дали е защитено с право на интелектуална собственост или не, за цел, различна от тази на четенето му от робот или браузър. Тази забрана не се прилага за индексиращи роботи, чиято единствена цел е да сканират съдържанието на сайта за целите на индексирането.

ЧЛЕН 7. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

7.1. Изменения

Тази Политика за поверителност може да бъде променена по всяко време от Издателя. Условията, приложими за Потребителя, са тези, които са в сила при свързване със Сайта. Всяка съществена промяна на тази политика за поверителност ще бъде предмет на информация по време на първото свързване на потребителя след влизането им в сила. След това тази нова политика за поверителност ще трябва да бъде предмет на ново приемане.

7.2. Цялостност

Нищожността на една от клаузите на този договор няма да влече нищожност на останалите клаузи на договора или на договора като цяло, като запазват пълното си действие и обхват. В такъв случай страните трябва, доколкото е възможно, да заменят отменената уговорка с валидна уговорка, съответстваща на духа и предмета на тези подаръци.

7.3. Неотказ

Липсата на упражняване от страна на Издателя на правата, които са му признати от настоящето, по никакъв начин не може да се тълкува като отказ от упражняване на посочените права.

7.4. ЕЗИЦИ

Тези условия се предлагат на френски език.

7.5. Несправедливи условия

Разпоредбите на тези условия се прилагат при спазване на задължителните разпоредби на Кодекса на потребителите относно неравноправни условия в договори, сключени между професионалист и потребител.

ЧЛЕН 8. СПОРОВЕ

8.1. Приложимо право

Тази Политика за поверителност е предмет на прилагането на френското законодателство и европейските разпоредби, по-специално на Европейския регламент за защита на данните.

8.2. Спорове

Съгласно Наредба № 2015-1033 от 20 август 2015 г. всички спорове, които могат да възникнат във връзка с изпълнението на настоящите общи условия и чието разрешаване не може да бъде намерено предварително по взаимно съгласие между страните, следва да се решават.

От 1 януари 2016 г. медиацията е задължителна за всички. По този начин всяка професионална продажба на физически лица е длъжна да съобщи данните за контакт на компетентен медиатор в случай на спор, независимо дали продава дистанционно или във физически магазин (Източник: FEVAD).

contact@prosoftwares.fr / prosoftwares.fr