Правила и условия

приложимо от 08.06.2022 г

ЧЛЕН 1. СТРАНИ

Тези общи условия са приложими между ProSoftwares.fr , акционерен капитал: 100 000 €, централен офис: 350 Chemin du Pré Neuf, 38350 La Mure, FR , телефон: 0667982693 , имейл: prosoftwares.shopify@gmail.com , ДДС не се прилага, член 293B от CGI, по-долу „Издателят“ и всяко лице, физическо или юридическо, съгласно частното или публичното право, регистрирано на Сайта за закупуване на Продукт, по-долу „Клиентът“ ”.

ЧЛЕН 2. ДЕФИНИЦИИ

" Клиент ”: всяко лице, физическо или юридическо, съгласно частното или публичното право, регистрирано на Сайта.

Съдържание на сайта“ : елементи от всякакъв вид, публикувани на сайта, независимо дали са защитени или не с права на интелектуална собственост, като текстове, изображения, дизайни, презентации, видеоклипове, диаграми, структури, бази данни или софтуер.

Редакторът “: ProSoftwares.fr , други взети в качеството си на издател на сайта.

Интернет потребител “: всяко лице, физическо или юридическо, съгласно частното или публично право, което се свързва със сайта.

Продукт “: собственост от всякакъв вид, продавана на Сайта от Издателя на Клиенти.

Сайт “: уебсайт, достъпен на URL www.prosoftwares.fr , както и свързани подсайтове, огледални сайтове, портали и URL вариации.

ЧЛЕН 3. ОБХВАТ

Сайтът е отворен и безплатен за всички интернет потребители. Разглеждането на сайта предполага приемане от всеки интернет потребител на тези общи условия. Простата връзка със сайта, по какъвто и да е начин, по-специално чрез робот или браузър, ще означава пълно приемане на тези общи условия. При регистрация на сайта това приемане ще бъде потвърдено чрез поставяне на отметка в съответното поле.

Със същия факт интернет потребителят потвърждава, че ги е прочел изцяло и ги приема без ограничения.

Отбелязването на гореспоменатото квадратче ще се счита, че има същата стойност като ръкописен подпис от страна на интернет потребителя. Интернет потребителят признава доказателствената стойност на автоматичните системи за запис на Издателя и, с изключение на предоставянето на доказателство за противното, той се отказва от правото да ги оспорва в случай на спор.

Тези общи условия са приложими към отношенията между страните, като изключват всички други условия, и по-специално тези на интернет потребителя.

Приемането на тези общи условия предполага от страна на интернет потребителите, че имат необходимата правоспособност за това или, ако това не е така, че имат пълномощно от настойник или попечител, ако не са в състояние, от техен законен представител, ако са непълнолетни, или че притежават пълномощно, ако действат от името на юридическо лице.

ЧЛЕН 4. ЦЕЛ НА САЙТА

Целта на сайта е продажбата на продукти на клиенти.

ЧЛЕН 5. ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ

Обслужването на клиенти на сайта е достъпно от страницата за контакти на сайта: prosoftwares.fr или по имейл на contact@prosoftwares.fr или по пощата на адреса, посочен в чл.1 от тези общи условия.

ЧЛЕН 6. ЛИЧНО ПРОСТРАНСТВО

6.1. Създаване на лично пространство

Създаването на лично пространство е съществена предпоставка за всяка поръчка от интернет потребител на Сайта. За тази цел интернет потребителят ще бъде помолен да предостави определено количество лична информация. Част от тази информация се счита за съществена за създаването на лично пространство. Отказът на интернет потребител да предостави тази информация ще доведе до предотвратяване на създаването на лично пространство, както и, между другото, на валидирането на поръчката.

Когато създава лично пространство, интернет потребителят трябва да избере парола. Тази парола представлява гаранция за поверителността на информацията, съдържаща се в личното пространство. Следователно на интернет потребителя е забранено да го предава или съобщава на трета страна. В противен случай Издателят не може да носи отговорност за неоторизиран достъп до личното пространство на интернет потребител.

Клиентът се задължава редовно да проверява отнасящите се за него данни и да извършва онлайн, от личното си пространство, необходимите актуализации и модификации.

6.2. Съдържание на личното пространство

Личното пространство позволява на Клиента да се консултира и следи всички свои поръчки, направени в Сайта.

Страниците, отнасящи се до личните пространства, могат свободно да се отпечатват от въпросния притежател на акаунт, но по никакъв начин не представляват доказателство, допустимо от съда. Те имат само информативен характер и имат за цел да осигурят ефективно управление на поръчките от Клиента.

Издателят се задължава да съхранява сигурно всички договорни елементи, чието съхранение се изисква от закона или действащите разпоредби.

6.3. Изтриване на лично пространство

Издателят си запазва правото да изтрие акаунта на всеки Клиент, който нарушава тези общи условия, по-специално когато Клиентът предостави неточна, непълна, подвеждаща или измамна информация, както и когато личното пространство на Клиента е останало неактивно. най-малко годишно. Споменатото изтриване няма да представлява грешка от страна на Издателя или щета за изключения Клиент, който няма да може да поиска обезщетение за този факт.

Това изключение не засяга възможността Издателят да предприеме съдебно производство срещу Клиента, когато фактите го оправдават.

ЧЛЕН 7. ЛИЧНИ ДАННИ

Като част от своята услуга, Издателят ще трябва да обработва личните данни на своите Клиенти.

7.1. Идентичност на администратора

Лицето, отговорно за събирането и обработването на данни на Сайта, е Издателят.

7.2. Идентичност на длъжностното лице по защита на данните

Служителят по защита на данните е: Etienne Deshoulières, 121 boulevard de Sébastopol 75002 Paris, contact@deshoulieres-avocats.com , 01 77 62 82 03, www.deshoulieres-avocats.com " винаги се грижим да създадем хипертекстова връзка към URL адреса на нашия сайт

7.3. Събрани данни

7.3.1. Данни, събрани от клиенти

Като част от своите договорни отношения, Издателят може да бъде задължен да събира и обработва информация от своите Клиенти, а именно: Имейл, фамилия и собствено име .

7.3.2. Цели на събиране на лични данни

Данните, събрани по време на договорните отношения, подлежат на автоматизирана обработка с цел:

  • изпълнява договорни ангажименти;
  • контакт с клиенти;
  • избягвайте всякакви незаконни или незаконни дейности;
  • прилагане на правилата и условията;
  • инициира съдебно производство;
  • проверка на самоличността на клиентите;
7.3.3. Правни основания за обработка

Събраните данни имат правно основание на договорно отношение.

7.3.4. Получатели на данни

Събраните данни могат да бъдат консултирани от Издателя само в границите, които са строго необходими за изпълнение на договорни задължения.

Тези данни, независимо дали в индивидуална или обобщена форма, никога не се предоставят свободно за преглед от физическо лице на трета страна.

7.3.5. Срок на съхранение на личните данни

Събраните лични данни се съхраняват за срока на договорните отношения, както и за времето, през което може да бъде ангажирана отговорността на Издателя. 

След изтичане на срока на съхранение, Издателят се задължава да изтрие безвъзвратно данните на съответните лица, без да запазва копие.

7.3.6. Сигурност и поверителност на личните данни

Личните данни се съхраняват при сигурни условия, съгласно актуалните технически средства, в съответствие с разпоредбите на Общия регламент за защита на данните и действащото национално законодателство.

Достъпът до помещенията на Издателя също е сигурен.

7.3.7. Минимизиране на данните

Издателят може също така да събира и обработва всякакви данни, предадени доброволно от неговите Клиенти.

Издателят насочва своите Клиенти да предоставят лични данни, строго необходими за изпълнение на договорни задължения.

Издателят се задължава да пази и обработва само тези данни, които са строго необходими за професионалната му дейност, и ще изтрие всички получени данни, които не са полезни за дейността му, във възможно най-кратък срок.

7.4. Уважение към правата

Клиентите на Издателя имат следните права по отношение на техните лични данни, които могат да упражнят, като пишат на пощенския адрес на Издателя или като попълнят онлайн формата за контакт.

7.4.1. Право на информация, достъп и съобщаване на данни

Клиентите на Издателя имат възможност за достъп до личните данни, които ги засягат.

Поради задължението за сигурност и поверителност при обработката на лични данни, което е задължение на Издателя, исканията ще бъдат обработвани само ако Клиентите предоставят доказателство за своята самоличност, по-специално чрез представяне на сканирано копие на техния валиден документ за самоличност (ако бъде поискано чрез използване на специална електронна формуляр) или подписано фотокопие на техния валиден документ за самоличност (ако е поискан писмено), и двете придружени с думите „Удостоверявам с чест, че копието на този документ за самоличност отговаря на оригинала. Съставено в … на …“, последвано от техния подпис.

За да им помогне в техния подход, клиентите ще намерят тук шаблон за писмо, разработен от CNIL.

7.4.2. Право на коригиране, изтриване и право да бъдеш забравен

Клиентите на Издателя имат възможност да поискат коригиране, актуализиране, блокиране или дори изтриване на техните лични данни, които могат да се окажат неточни, грешни, непълни или остарели.

Клиентите на Издателя могат също така да определят общи и специфични указания, свързани със съдбата на личните данни след тяхната смърт. При необходимост наследниците на починало лице могат да поискат да се вземе предвид смъртта на техен близък и/или да се направят необходимите актуализации.

За да им помогнете в техния подход, Клиентите ще намерят тук шаблон за писмо, разработен от CNIL.

7.4.3. Право на възражение срещу обработката на данни

Клиентите на Издателя имат възможност да се противопоставят на обработването на техните лични данни.

За да им помогнете в техния подход, Клиентите ще намерят тук шаблон за писмо, разработен от CNIL.

7.4.4. Право на преносимост на данните

Клиентите на Издателя имат право да получат личните данни, които са предоставили на Издателя, в прехвърляем, отворен и четим формат.

7.4.5. Право на ограничаване на обработката

Клиентите на Издателя имат право да поискат ограничаване на обработването на техните лични данни от Издателя. По този начин техните данни могат само да се съхраняват и повече да не се използват от Издателя.

7.4.6. Продължителност на отговора

Издателят се задължава да отговори на всяко искане за достъп, коригиране или възражение или всяко друго допълнително искане за информация в рамките на разумен период от време, който не може да надвишава 1 месец от получаване на искането.

7.4.7. Жалба до компетентния орган

Ако Клиентите на Издателя считат, че Издателят не спазва задълженията си по отношение на техните лични данни, те могат да отправят жалба или искане до компетентния орган. Във Франция компетентният орган е Cnil, до който могат да изпратят искане тук .

7.5. Трансфер на събраните данни

7.5.1. Прехвърляне към партньори

Издателят използва оторизирани доставчици на услуги, за да улесни събирането и обработката на данните на своите Клиенти. Тези доставчици на услуги може да се намират извън Европейския съюз.

Издателят преди това е осигурил прилагането от своите доставчици на услуги на адекватни гаранции и спазване на строги условия по отношение на поверителност, използване и защита на данните, например чрез Щита за поверителност на САЩ.

Издателят използва следните подизпълнители:

Партньор качество Страна на дестинация Проведено лечение Гаранции

7.5.2. Трансфер по реквизиция или съдебно решение

Клиентите също така се съгласяват Издателят да съобщава събраните данни на всяко лице, при поискване от държавен орган или по силата на съдебно решение.

7.5.3. Трансфер като част от сливане или придобиване

Ако Издателят участва в сливане, продажба на активи, финансова транзакция, ликвидация или фалит или в придобиване на цялата или част от неговата дейност от друга компания, Клиентите се съгласяват събраните данни да бъдат предадени от Издателя на тази компания и че тази компания управлява обработката на личните данни, посочени в настоящите Общи условия на услугата, вместо Издателя.

ЧЛЕН 8. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

8.1. Правна защита на съдържанието на сайта

Съдържанието на сайта вероятно е защитено от закона за авторското право и базата данни. Всяко представяне, възпроизвеждане, превод, адаптиране или трансформиране, изцяло или частично, извършено незаконно и без съгласието на Издателя или неговите правоприемници или правоприемници, представлява нарушение на Книги I и III от Кодекса за интелектуална собственост и ще носи отговорност повод за съдебно производство за нарушение.

8.2. Договорна защита на съдържанието на сайта

Интернет потребителят се задължава по договор с Издателя да не използва, възпроизвежда или представя по какъвто и да е начин съдържанието на сайта, независимо дали е защитено с право на интелектуална собственост или не, за цел, различна от тази на четенето му от робот или браузър. Тази забрана не се прилага за индексиращи роботи, чиято единствена цел е да сканират съдържанието на сайта за целите на индексирането.

8.3. Защита на правилата и условията

Общите условия на сайта, изготвени от фирмата Deshoulières Avocats Associés ( www.deshoulieres-avocats.com ), са защитени от търговското право. Всяко възпроизвеждане, изцяло или частично, направено без съгласието на Deshoulières Avocats Associés, може да доведе до съдебно производство за паразитизъм.

ЧЛЕН 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

9.1. Приложимо право

Тези общи условия са предмет на прилагането на френското законодателство.

9.2. Промени в тези Общи условия

Тези общи условия могат да бъдат променяни по всяко време от Издателя. Общите условия, приложими за Клиента, са тези, които са в сила в деня на неговата поръчка или свързването му с този Сайт, като всяко ново свързване с личното пространство води до приемане, когато е приложимо, на новите общи условия.

9.3. Спорове

Съгласно Наредба № 2015-1033 от 20 август 2015 г. всички спорове, които могат да възникнат във връзка с изпълнението на настоящите общи условия и чието разрешаване не може да бъде намерено предварително по взаимно съгласие между страните, следва да се решават.

В допълнение, Клиентът е информиран за съществуването на платформата за онлайн разрешаване на спорове, достъпна на следния URL адрес: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show

От 1 януари 2016 г. медиацията е задължителна за всички. По този начин всяка професионална продажба на физически лица е длъжна да съобщи данните за контакт на компетентен медиатор в случай на спор, независимо дали продава дистанционно или във физически магазин (Източник: FEVAD).

contact@prosoftwares.fr / prosoftwares.fr

9.4. Цялостност

Нищожността на една от клаузите на този договор няма да влече нищожност на останалите клаузи на договора или на договора като цяло, като запазват пълното си действие и обхват. В такъв случай страните трябва, доколкото е възможно, да заменят отменената уговорка с валидна уговорка, съответстваща на духа и предмета на тези подаръци.

9.5. Неотказ

Липсата на упражняване от страна на Издателя на правата, които са му признати от настоящето, по никакъв начин не може да се тълкува като отказ от упражняване на посочените права.

9.6. Телефонно агитиране

Клиентът се уведомява, че има възможност да се регистрира в списъка за противопоставяне на телефонно допитване на адрес http://www.bloctel.gouv.fr/ .

9.7. Езици на тези общи условия

Тези общи условия се предлагат на френски език.

9.8. Несправедливи условия

Разпоредбите на тези общи условия се прилагат при спазване на императивните разпоредби на Кодекса на потребителите относно неравноправни клаузи в договори, сключени между професионалист и потребител.